Pawòl Fanm…

Ou fè m mal…
Mwen chita bò kote w
Men ou pa wè…
Ou pa wè dlo ki paka koule ankò
Ou pa wè san m ki fin seche
Ou pa wè vwa m ki fin ale
Ou pa wè kè m ou fin rache
Ou fè m mal…
Chak jou ki pase
On ti kal nan mwen ale
Men sa pa di w anyen
Ou pèdi nan sa ki enpòtan pou ou
Ou pèdi nan plezi lavi a ofri ou
Ou pèdi… ou pèdi nan sa mwen pè nonmen
Ou fè m mal…
Men ou blye
Ou blye si se mwen ki kenbe kle nan m ou
Ou blye si se mwen ki ba w tout fòs ou
Ou blye si se po m ki sèvi w kouvèti
Le mak sou po w vle fè w pèdi tèt ou
Ou fè m mal…
Mwen bouke di w li
Ou fè m mal
Mwen bouke montre w li
Ou fè m mal
E se domaj sèl jan w’ap konprann li
Se lè w’ap chèche m
Pou detire venn ou yo fin krochi
Menm van pap kite w jwenn sant mwen
Pou soutni w lè pye w pati

Advertisements

On ti souri

Gende jou ou leve, ou tèlman poze tèt ou kesyon, ou santi ou vle fou. Ou santi sèvèl ou prèt pou pran dife. Ou santi si ou te ka jwenn bouton “rekòmanse” a, sa t’ap pi gro mirak ak pi bèl chans nan lavi’w.

Ou rann ou kont konbyen bagay ki pase anba nen’w men ou pat atrap pou yon rezon oswa on lòt. Se nan jou sa yo ou wè tout sa ou manke. Se nan jou sa yo ou wè lavi tout moun pi bèl pase pa’w. Se nan jou sa yo menm moun ou pata renmen vin tankou li a, ou gen enpresyon se sou nyaj l’ap mache tèlman afè li sanble ap mache.

Hmm… Mwen pase maladi, men mwen poko konn remèd la. Mwen gen pou mwen jwenn li yon jou. Pou kounye a, men sa mwen gen pou’m di ou. Moun w’ap gade a, moun ou panse ki gen tout sa ou ta swete a, moun w’ap regrèt ou pat fè menm jan ak li a, èske ou sèten ou tap ka bwè nan koup li bwè a? Èske ou sèten sa li fè pou li rive kote li ye a, ou t’ap gen fyèl, ou t’ap gen kè pou ou fè menm jan an tou? Èske ou sèten kote li pase yo anvan li resi rive a, ou t’ap ka pase nan yo? Èske chayi l’ap pote a, chayi ki kache anba tout opilans li a, èske ou tap gen zepòl pou ou ta pote’l?

Men konklizyon pa mwen dapre sa mwen wè, dapre sa m’ap viv, dapre sa ki ap toumante m. Ou pa janm fin konn on moun nèt! Ou pa jan fin konn sakrifis li fè, ni soufrans li pase. Nou tout krye menm jan, nou tout senyen menm jan, nou tout rann fyèl nou menm jan lè lavi a ap sakaje nou. Se pa paske lòt la nan on chato, pou ou panse lavi li pi bèl. Se pa paske lòt la vire tounen li nan avyon, vire tounen non li sou jounal, vire tounen l’ap fè lòt zanmi pou ou panse plat mayi ak sèl ou a pa gen gou. Nou chak gen on grenn zanno kay ofèv. We li si ou vle, fèmen je’w sou li si ou vle, men chita rayi tèt ou paske ou pa gen ase, oswa rayi lòt la paske ou trouve li gen twòp, se on sèl rezilta l’ap bay: jou w’ap mouri, se remò sèl ki ap kanpe avèk ou. Ou mèt di tout kalite pryè, devide sòm, grennen chaplè, men si ou bay remò manje ou pou sa ki pa rive fèt yo, remò pou chans ou kite pase, remò pou okazyon ou pat profite, remò pou entèl ki fè on lòt rout men ki rive pi vit pase ou… si ou bay remò manje ou, pa gen anyen k’ap ka sove ou.

Aprann wè sa ki bèl nan lavi’w. Si se pou krye, ou mèt krye, sa pa deranje. Pito ou krye tan pou ou vin chimè. Men lè ou fin krye, sye je’w, lave je’w byen epi chèche kisa ki bèl nan lavi ou. Li mèt piti, men li la kanmenm. E lè ou jwenn li, kite li fè ou souri. Senp ti souri sa a…. Ou pa konn kisa li ka chanje. Senp ti souri sa a, se ka se li ki kle ou tap chèche nan gro liv, nan gro kontak la. Anpil fwa, nou dèyè gro mirak, gro evennman, gro eskonbrit… men anpil fwa, pi bèl ak pi gro eksperyans lavi nou konn pase nan on senp ti souri.

… kisa demen ye?

Lavi sa a tèlman frajil
Pran tan w gade byen kote w prale
Kiyès w’ap kite dèyè
Nan kè kiyès w’ap kite tras
Pa di wa tann demen
Demen? Kisa demen ye ?
Kiyès ki konnen ?
Demen ? Ki moun ki konn kote l kache ?
Ki moun ki konnen ki lè lap rive ?
Lavi a frajil…
Pran tan w, poze san w
Viv li byen
Demen ? Pa gen pèsonn ki konnen…

Ekstrè Klète nan Kalvè

Bay kou, blye…

Bay kou, blye. Pote mak, sonje.

Gen de bagay ki rive nan vi w, gende sikatris ou pote sou kè w, nan kò w, nan nanm ou, menm si ou ta vle esplike yo ou pap kapab. Sa k’ap di w “degajew depase l”, sa k’ap di w “sispann bay tèt ou problèm”, sa k’ap di w “aji an granmoun”, sa kap di w “kot saw paka jere a”… youn nan yo pap viv sa ou menm w’ap viv la.

Li fasil pou w kritike lè se pa andan w kap fann chak fwa souvni yo remonte. Se nòmal pou w trouve lòt la ap fè makak, fè lobèy. Se nòmal pou w’ap di l poze, rilaks, li pa bezwen nan fè tèt cho. Men jan kreyòl la di a “abse a pa nan kò w, w’ap rele peze.”

Pa konprann se fou w’ap fou lè moun pa konprann ou. Pa konprann se fou w’ap fou lè moun ki ba w kout kouto a trouve se tròp atò pou w’ap anmède l nan chèche konprann pouki. Lè w pran on ti tan pou w kalkile sou la vi w, lè w gade valè fwa menm bagay la pase nan vi w, lè w gade valè fwa ou menm tou ou blese lòt moun menm jan an, se bagay pou w ta mande eske se on devenn kòde ou gen dèyè w, eske pa gen kèk madichon granmoun yo te blye pale w de li k’ap rapouswiv ou.

Bay kou blye, pote mak sonje

Li nòmal pou on ti bagay ki parèt byen senp pou lòt moun parèt tankou on epe damoklès anlè tèt ou. Se ou ki konnen sa w te viv, se ou ki konnen kisa ki pase anndan w, se ou ki konnen ki moso nan ou ki mouri. E se ou sèl ki konnen sa ki travèse w chak fwa souvni yo soti pou toufe w.

Si w te konn kite moun fè w wont paske w poko ka geri, sispann. Si w te konn kite moun fòse w aji tankou anyen pa di w anyen, sispann. Si w te konn kite moun fè w anvi mouri le y’ap pase w nan rizib oswa di w mete fanm/gason sou ou, sispann. Ou gen dwa pran tan w pou w geri. Men fòk ou degaje w fè on ti pa an plis chak jou pou w ka avanse pi devan. Ou gen dwa pran tan w pou w santi sa w’ap santi a. Men fòk ou fè efò chèche ki leson ou ka jwenn ladann pou ede w grandi. Ou gen dwa anvi rele, anvi kraze, anvi dechire sa ki lakòz doulè w la. Men fòk ou chèche depase sa ki rive w la. Nou tout se moun. Nou tout gen kwa pa nou n’ap pote. Menm moun k’ap pran pòz opilan yo gen chayi pa yo y’ap pote.

Bay kou blye. Pote mak sonje.

Wi w’ap sonje sa ki rive w la. Wi gende jou w’ap mal pou fèmen je w sou li. Gende jou w’ap fè nwit ap mande tèt ou pouki. Men mak sa a dwe fè w sonje ou travese on eprèv ki te ka touye w, men ou la toujou. Ou bay san, ou rele, kè w bloke, ou manke toufe. Moun ba w manti, moun pase w nan tenten. Yo fè w konprann sa’w te wè a se pa sa. Yo fè’w konprann se tèt ou ki pa dwat. Men ou la toujou. Ou travèse, ou kanpe. Ou rive souri. Ou rive fè lòt souri. Mak la pa la sèlman pou’l fè w sonje ou soufri. Men li la tou pou fè w konnen ou vivan! Ou depase! Ou se on solda. Ou genyen on viktwa.

 

Bak Fritay

M’ap gade l, l’ap gade m. Men nou youn pa wè lòt. Nou pèdi nan sa ki te pase, nan sa ki pa egziste, nan sa nou paka rejwenn, nan sa ki pap janm tounen.

Mwen souri, li souri. Men nou tou de pèdi nan sa nou paka wè, tankou moun ki kanpe dèyè vitrin k’ap imajine sa ki te ka pase, sa ki te konn pase, sa nou paka blye.

Jodya menm jan ak tout lòt jou, si se pa pi plis menm pase lòt jou, m’ap poze tèt mwen kesyon, m’ap reflechi, m’ap kalkile. Nou chak pèdi nan sa k’ap travèse anndan’n, nou chak ap gade nan yon direksyon, men pa gen anyen ki di n’ap reve menm bagay.

Tankou on bann moun ki kanpe devan on bak fritay, n’ap gade lavi a k’ap pase. N’ap sonje jou ki pase, n’ap sonje ane ki ap pwoche. Men nou chak ap tan, men nou youn pa vini pou achte menm bagay.

DISPONIBLE EN LIGNE

Klète nan Kalvè – Livres en Folie

Lavi a dròl se vre, men li bèl tou… Pa janm sispann chèche Klète nan Kalvè w … 

Article du journal “Le Nouvelliste”: http://lenouvelliste.com/article/170917/klete-nan-kalve-requiem-et-hymne-a-la-vie

DISPONIBLE EN LIGNE

 

Vire tounen…

Lè m pale
Eko vwa a m rezonnen
Lè m fèmen bouch mwen
Se anndan m ki bouyi
Ak zèkle k’ap fè ravaj

Lè m pale
Tout je vire
Tout kalite kalkil
Te gentan kòmanse
Lè m fèmen pòt kè mwen
Se lè sa a tout vòlkan anraje
Tout zòrèy te gentan kanpe
Pou swiv zonbi a k’ap pase

Fè bwi? Fè silans?
Tout jan
Sa ki pou fèt la ap fèt
Pale? Fè silans?
Menm kout chapo a
Menm malonnèt la